Palvelut ja hinnat

Yksittäinen tutustumiskäynti /Lahjakortti

Haluatko ensin tulla kokeilemaan elämyksellistä toimintaa  ja sen sopivuutta sinulle? Tai haluatko  kokea jotain uutta? Onko menneisyydessä ikävä hevoskokemus, johon haluaisit korjaavan kokemuksen? Onko vanha hevosharrastus jäänyt tauolle ja haluaisit tulla kokemaan hevosen kanssa olemista uudestaan yksilöllisen ohjauksen parissa? Tai haluatko yllättää ystäväsi tarjoamalla elämyksen hevosen kanssa?

Yksittäinen tutustumiskäynti sopii kaikille asiakkaille, jotka miettivät hevosavusteisten palveluiden sopivuutta itselle. Palvelu sopii myös lapsille, jotka haluavat kokeilla hevosen hoitamista ja ratsastusta turvallisessa ympäristössä ja ammattitaitoisessa ohjauksessa.

Elämyksellinen toiminta

Hevosen kanssa toimiminen on elämyksellinen ja voimaannuttava tapa  saada hengähdystaukoa arjesta. Hevosen kanssa työskentely mahdollistaa erilaisten oivallusten syntymisen avaamalla uusia näkökulmia asioiden tarkasteluun. Pysähtyminen ja läsnäolo lisäävät voimavarojasi arjessa. Elämyksellistä toimintaa voi hyödyntää tukena itsetuntemuksen lisäämisessä, itsetunnon parantamisessa, elämänhallinnan taitojen lisäämisessä, muutostyöskentelyssä, stressin hallinnassa tai kyvyssä selviytyä oman toimintaympäristön rooleista. Toiminta sopii myös motoristen taitojen harjaannuttamiseen ja/tai ylläpitämiseen. Elämyksellisessä toiminnassa ei tavoitella varsinaisia kirjattuja kuntoutustavoitteita, mutta alkuhaastattelussa kartoitetaan asiakkaan  toiveita, toimintakykyä ja tuen tarvetta.

Yhdessä tekemisen ja kokemisen  kautta saadaan elämyksiä hevosen kanssa toimimisesta. Toiminta sisältää hevosen hoitamista ohjatusti erilaisissa tilanteissa, hevosen kanssa työskentelyä maasta käsin tai ratsain eli opitaan myös konkreettisia taitoja hevosen kanssa työskentelystä. Tapaamisten keskiössä on hevosen kanssa toimiminen, rauhoittuminen, rentoutuminen ja luonto.

Toiminta sopii lähtökohtaisesti kaikille. Turvallisen palvelun takaamiseksi asiakkaan tulee kyetä ottamaan vastaan annettuja ohjeita ja toimimaan niiden mukaisesti sillä työskentelen ilman avustajaa.

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia soveltuu henkilöille, joilla on tarve tavoitteelliselle kuntoutumiselle. Kuntouttavaan toimintaan voi tulla joko itse maksavana asiakkaana tai ostopalveluna maksusitoumuksella.

Tarjoamme ratsastusterapiapalveluita mm. mielenterveys -ja päihdekuntoutujille, kehitysvammaisille ja neuropsykiatrista kuntoutusta tarvitseville henkilöille. Asiakkaasta riippuen ratsastusterapian tavoitteet voivat painottua muun muassa toiminnallisiin, pedagogisiin, psykologisiin tai motorisiin tavoitteisiin, sekä eettisiin taitoihin ja valmiuksiin.

Ratsastusterapian avulla opitaan kehon ja mielen yhteyttä, syy-seuraussuhteita, oman toiminnan vaikutusta itseen, hevoseen ja ympäristöön. Hevosen peilaamien tunteiden avulla opitaan ymmärtämään oman tunnetilan ja energiatason säätelyn, sekä kehonkielen merkitystä vuorovaikutukseen. Hevosen liikkeen avulla haetaan kehotietoisuuden lisäämistä. Ratsastusterapian vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta, jolloin tunnetaidot, itsetuntemus ja itsetunto, sekä elämänhallinta vahvistuvat.

Asiakkaan kanssa tehdään kirjallinen suunnitelma, johon tavoitteet ja käyntimäärät kirjataan tai käynnit suunnitellaan tukemaan asiakkaalla jo olemassa olevaa hoito/palvelusuunnitelmaa ja sen tavoitteita.

Toteutamme ratsastusterapiaa myös rinnakkaisterapiana. Yhdistämällä ratsastusterapia toisen terapiamuodon kanssa tavoitellaan asiakkaan itseymmärryksen ja uskalluksen lisäämistä toiminnallisen ja kokonaisvaltaisen työskentelyn avulla. Ratsastusterapian avulla rinnakkain työskentelyssä kuntoutuksen pääpaino voi olla motorisissa, toiminnallisissa, pedagogisissa ja/tai psykologisissa tavoitteissa. Kuntoutuksen tavoitteet suunnitellaan yhdessä asiakkaan, verkoston ja rinnakkain työskentelevän terapeutin kanssa.

Hinnat

Tapaamisten kesto ja käyntien määrä suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeet, toiveet ja toimintakyky huomioon ottaen. Hinnat sisältävät vakuutuksen.

Yksittäinen käynti / Tutustumiskäynti /Lahjakortti  30-60€ /30-60min

Elämyksellinen toiminta 80€ /60-80min

Ratsastusterapia  115€/ 60-80min