Palvelut ja hinnat

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia soveltuu henkilöille, joilla on tarve tavoitteelliselle kuntoutumiselle. Kuntouttavaan toimintaan voi tulla joko itse maksavana asiakkaana tai ostopalveluna maksusitoumuksella.

Tarjoamme ratsastusterapiapalveluita mm. mielenterveys -ja päihdekuntoutujille, kehitysvammaisille ja neuropsykiatrista kuntoutusta tarvitseville henkilöille. Asiakkaasta riippuen ratsastusterapian tavoitteet voivat painottua muun muassa toiminnallisiin, pedagogisiin, psykologisiin tai motorisiin tavoitteisiin, sekä eettisiin taitoihin ja valmiuksiin.

Ratsastusterapian avulla opitaan kehon ja mielen yhteyttä, syy-seuraussuhteita, oman toiminnan vaikutusta itseen, hevoseen ja ympäristöön. Hevosen peilaamien tunteiden avulla opitaan ymmärtämään oman tunnetilan ja energiatason säätelyn, sekä kehonkielen merkitystä vuorovaikutukseen. Hevosen liikkeen avulla haetaan kehotietoisuuden lisäämistä. Ratsastusterapian vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta, jolloin tunnetaidot, itsetuntemus ja itsetunto, sekä elämänhallinta vahvistuvat.

Asiakkaan kanssa tehdään kirjallinen suunnitelma, johon tavoitteet ja käyntimäärät kirjataan tai käynnit suunnitellaan tukemaan asiakkaalla jo olemassa olevaa hoito/palvelusuunnitelmaa ja sen tavoitteita.

Toteutamme ratsastusterapiaa myös rinnakkaisterapiana. Yhdistämällä ratsastusterapia toisen terapiamuodon kanssa tavoitellaan asiakkaan itseymmärryksen ja uskalluksen lisäämistä toiminnallisen ja kokonaisvaltaisen työskentelyn avulla. Ratsastusterapian avulla rinnakkain työskentelyssä kuntoutuksen pääpaino voi olla motorisissa, toiminnallisissa, pedagogisissa ja/tai psykologisissa tavoitteissa. Kuntoutuksen tavoitteet suunnitellaan yhdessä asiakkaan, verkoston ja rinnakkain työskentelevän terapeutin kanssa.

Varaa aika maksuttomalle vierailulle tallille, jossa tutustut palveluntarjoajaan, hevoseen ja ympäristöön. Vierailulla keskustellaan tarkemmin kuntoutustarpeestasi.

Elämyksellinen toiminta

Hevosen kanssa toimiminen on elämyksellinen ja voimaannuttava tapa  saada hengähdystaukoa arjesta. Hevosen kanssa työskentely mahdollistaa erilaisten oivallusten syntymisen avaamalla uusia näkökulmia asioiden tarkasteluun. Pysähtyminen ja läsnäolo lisäävät voimavarojasi arjessa. Elämyksellistä toimintaa voi hyödyntää tukena itsetuntemuksen lisäämisessä, itsetunnon parantamisessa, elämänhallinnan taitojen lisäämisessä, muutostyöskentelyssä, stressin hallinnassa tai kyvyssä selviytyä oman toimintaympäristön rooleista. Toiminta sopii myös motoristen taitojen harjaannuttamiseen ja/tai ylläpitämiseen. Elämyksellisessä toiminnassa ei tavoitella varsinaisia kirjattuja kuntoutustavoitteita, mutta alkuhaastattelussa kartoitetaan asiakkaan  toiveita, toimintakykyä ja tuen tarvetta.

Yhdessä tekemisen ja kokemisen  kautta saadaan elämyksiä hevosen kanssa toimimisesta. Toiminta sisältää hevosen hoitamista ohjatusti erilaisissa tilanteissa, hevosen kanssa työskentelyä maasta käsin tai ratsain eli opitaan myös konkreettisia taitoja hevosen kanssa työskentelystä. Tapaamisten keskiössä on hevosen kanssa toimiminen, rauhoittuminen, rentoutuminen ja luonto.

Toiminta sopii lähtökohtaisesti kaikille. Turvallisen palvelun takaamiseksi asiakkaan tulee kyetä ottamaan vastaan annettuja ohjeita ja toimimaan niiden mukaisesti sillä työskentelen ilman avustajaa.

Varaa aika maksuttomalle vierailulle tallille, jossa tutustut palveluntarjoajaan, hevoseen ja ympäristöön. Vierailulla keskustellaan tarkemmin kuntoutustarpeestasi.

TunneTaito -valmennukset

Maastakäsin työskennellen ihmisen keho sekä mieli ovat jatkuvassa kosketus-, liike-, ja tunnevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa. Tunnevuorovaikutuksen avulla opitaan kehon, mielen, toiminnan sekä käyttäytymisen hallintaa, sekä syvennetään suhdetta hevoseen. Samalla opitaan hevosen käsittely -ja maastatyöskentely taitoja.

Ohjaan TunneTaito -valmennuksia myös asiakkaille, jotka haluavat syventää vuorovaikutusta omaan tai hoitohevoseensa. Työskentely voidaan toteuttaa yksilö, pari tai pienryhmä -valmennuksena. Voidaan toteuttaa  myös ratsastuskoulun hevosilla.  Kysy lisää.

Hinnat

Tapaamisten kesto ja käyntien määrä suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeet, tavoitteet, toiveet ja toimintakyky huomioon ottaen.

Toimintani on rekisteröity Aluehallintoviraston (AVI) yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottaja rekisteriin. Otan asiakkaita vastaan niin itse maksavana kuin ostopalveluna kunnan, kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin  maksusitoumuksella.

Ratsastusterapia ja Elämyksellisen toimininnan asiakkaat ovat vakuutettuja palveluntarjoajan puolesta.

 

Ratsastusterapia 60-80min / 115 € (alv. 0%)

Elämyksellinen toiminta 60-80min / 80 € (sis. alv. 24%)

TunneTaito -valmennukset 45-60min /sopimushinta